טנרטניאה תועצמאב לופיט/ץועיי לע םיצילממ ונניא
:םיאבה םימרוגה דחאמ עבונה רבשמב םישנאל

רסוחל םרוגה ןואכד ,תוללעתה לש בצמ ,םילא רשק
יפלכ תומילא תובשחמ וא תוינדבוא תובשחמ ,דוקפת
.תלוזה וא ךמצע

,ליעלש םיבצמב םייטוכיספ םימוטפמיס הלגמ ךנה םא
המישרב םימרוגה דחאל תידימ רשקתהל םיצילממ ונא
םוחתמ עוצקמ לעב לצא ןווקמ אל לופיטל תשגל וא
.שפנה תואירב

 100 :הרטשמ
101 :םודא דוד ןגמ
1201 :ן"רע
1202 :סנוא תועגפנל עויס
1-800-220000 :החפשמב תומילא תעינמ

1-800-223966 :דליה תנגהל הדוגא